Prova d’accés Ensenyaments Professionals “Primera Convocatòria”- Curs 2024/25

Prova c’accés Ensenyaments Professionals “Segona Convocatòria”- Curs 2024/25

Informarció Segona Convocatòria – Prova d’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ
DNI o document acreditatiu de l’edat.
Imprés d’inscripció degudament emplenat.
Resguard del pagament de la taxa d’inscripció (50,58.-€).
Document acreditatiu de bonificació de taxes, en cas de família nombrosa, monoparental, etc.)
Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova. (també poden enviar les obres a l’email: secretaria@musicalalaquas.com)
Poden entregar tota la documentació en la secretària de la UMA o enviar-la a l’email: secretaria@musicalalaquas.com.

INSCRIPCIÓ SEGONA CONVOCATÒRIA

Del 5 al 8 de juliol.

REALITZACIÓ DE LA PROVA

Dilluns 22 de juliol a les 9:30 h.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
La prova tindrà la següent estructura:
  • Prova A Interpretació d’una obra de les 3 propostes.
  • Prova B Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
  • Prova C Dictat, Teoria i Llenguatge Musical.
 
-Cadascuna de les proves tindrà caràcter eliminatori. Per a superar-les és necessari superar la puntuació de 5 (0 a 10).
-Les proves s’adaptaran als continguts terminals dels ensenyaments elementals d’este centre i que poden consultar en la secretària d’este.
-Els resultats de cada prova es publicaran fent menció als alumnes que accedisquen a la següent prova.
-Les proves són eliminatòries.
-L’adjudicació de les places vacants de cada especialitat es realitzarà d’acord amb les puntuacions finals obtingudes.
-L’alumne que no supere la prova al juny, té una altra convocatòria al juliol. Per a esta convocatòria és necessari inscriure’s de nou i abonar la taxa corresponent. 
-És compatible realitzar diferents proves d’accés en diferents centres.
-A la prova d’accés es pot presentar qualsevol alumne sense necessitat d’acreditar estudis musicals.