Vols cantar la Carxofa?

VOLS CANTAR LA CARXOFA?

Convidem a participar a tots els xiquets i xiquetes interessats en conèixer i aprendre a cantar El Cant de la Carxofa en les trobades gratuïtes organitzades, un dissabte al mes, a la UMA.

Ara et pots preparar si t’apuntes al procés de selecció dels xiquets i xiquetes que optaran a cantar les Carxofes de 2022.

Si estàs cursant entre segon i sisé de primària (tots dos cursos inclosos) durante el curs escolar 2021 – 2022.

Inscriu-te fins al 17 de juny en:
Unió Musical d’Alaquàs
Av. del Pais Valencià, 9
de dilluns a divendres de 10 a 12 i de 17 a 20
secretaria@musicalalaquas.com / 96151 52 50

Formulari d’inscripció online:
https://forms.gle/51tZTGHuBRY8qpuh7

També podeu accedir al formulari amb aques QR:

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2022-23

Atenent la Resolució de 19 d’abril de 2022, de la direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la cual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, s’indica a continuació el calendari de les profes d’ingrés i accés als ensenyaments professionals del curs acadèmic 2022-2023:

PRIMERA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: del 9 de maig a les 9 hores al 20 de maig a les 15h
  • Publicació llistat definitiu: 27 de maig (LLISTAT ALUMNES ADMESOS CONVOCATORIA JUNY 2022)
  • Realització de les proves: Dimarts 28 de juny a les 9:00 h.
  • Publicació del tribunal: 6 de juny.

SEGONA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: de L’1 de juliol a les 9 hores al 14 de juliol a les 15h
  • Llistes provissionals: 15 de juliol
  • Llistes definitives: 21 de juliol
  • Realització de les proves: de l’1 i 9 de setembre
  • S’informarà amb suficient antelació als alumnes inscrits de la data de la realització de les proves.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

a) La sol·licitud original d’inscripció impresa.

b) Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen

c) En el cas d’alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l’accés als ensenyaments.

d) En el cas d’alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l’ingrés o l’accés.

e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.
La direcció general competent en matèria d’alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d’un mes. Podran entendre’s desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

INFORMACIÓ

Informació Proves  Acceso Junio EP 2022-23

IMPRESOS ASSOCIATAS

Imprés d’inscripció Prova d’Accés EP 2022-23

NORMATIVA

– DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés a estes ensenyances.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
– Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
– Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
– Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
– Resolució de 19 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. (DOGV 9328, 29.04.2022)

Escola d’Estiu de Música i Dansa UMA

OBJECTIUS

L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodologia convencional emprada durant el curs, sent un element característic del treball dedicat a la pràctica col·lectiva, la convivència i la dedicació a l’estudi de l’instrument.

INSCRIPCIÓ
– Omplir el formulari d’inscripció puntxant açi – https://forms.gle/rUHJCXRXwEfM4iCy6 o escanejant el següent codi QR:
– La data màxima per a realitzar l’inscripció és el dia 23 de juny.
– Açi pots descarregar el dossier informatiu – Info Escola Estiu UMA 2022 
QUE FAREM A L’ESCOLA D’ESTIU

– Classes individuals

– Classes col·lectives per nivells.

– Activitats lúdiques i esportives.

– Concerts, Xarrades i exposicions.

– Partitures i materials necessaris.

– Audiovisuals.

– Monitors/es. (24 hores).

– Allotjament en règim de pensió completa.

– Diploma d’assistència.

– Assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

– Autobús.

MODALITATS DE PAGAMENT

Reserva de plaça: ingrés de 50 € en concepte de reserva de plaça, indicant el nom i cognoms de l’alumne, al nº de compte:

“La Caixa” ES53 – 2100 – 1823 – 5702 – 0002 – 7544

 

-Enviar el justificant de pagament de la reserva de plaça a: secretaria@musicalalaquas.com o adjuntar-lo al formulari d’inscripció.

 

                – Import restant:

                -Opció A: Ingrés de la resta de l’import de l’escola d’estiu (250 €, alumnes UMA/275 €, alumnes d’altres centres) abans del        dia 30 de juny de 2022.

                -Opció B: Pagament domiciliat de 30€ mensuals, de març a juny (120 €), i la resta (130 €, alumnes UMA/155 €,
alumnes d’altres centres) abans del dia 30 de juny de 2022 (el pagament seria domiciliat al vostre compte bancari).

 

 -Hi ha que triar una de les opcions (A o B) al omplir el formulari d’inscripció.

 

El període d’inscripció está obert fins el 23 de juny de 2022.

 

El Musical de Alaquàs inicia los actos de sus 175 años

Una historia reconstruida de 175 años y muchos proyectos para celebrarlo a lo largo de un ejercicio. La Unió Musical d’Alaquàs comenzó por todo lo alto la conmemoración con la presentación del libro «Alaquàs de banda a banda», del investigador y directivo de la sociedad David Gómez Zambrano, que ha editado la Diputació de València.

L’Auditori Nou acogió la presentación, a cargo del diputado provincial de Cultura, Xavier Rius, con el alcalde, Toni Saura, además del autor. Ambos representantes públicos elogiaron el trabajo y felicitaron a la UMA por su trayectoria. Rius avanzó además que el libro forma parte de una nueva colección de la Diputació.

Por su parte, Gómez Zambrano ofreció una amplia conferencia sobre la historia de la sociedad, década a década, de la que destacó, entre otros aspectos, su solidaridad. «Cuando tocó la lotería en 1957, se compró el suelo de esta casa pero también se envió dinero a los damnificados por la riada. Y ahora en la pandemia, muchos miembros de la UMA se han involucrado en Coronavirus amb Cor y el Cor de Vila», esgrimió. Asimismo, además de la rivalidad histórica de las dos bandas que dieron lugar a la UMA (cuya bandera cosieron las religiosas Oblatas a partir de las dos existentes), manifestada en certámenes y en enfrentamientos en la calle, explicó la transformación que supuso la llegada de muchas famílias de distintos puntos de España. «Hoy la UMA no se entendería sin los Lara, los Zambrano y los Parreño», dijo.

Tras el acto, en el gran recibidor del Auditorio, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a través del directivo y expresidente de la UMA, Lute Fernández, hizo entrega del reconocimiento por los 175 años de trayectoria, que ha sido oficialmente reconocida, y remarcó la importancia de que las sociedades musicales investiguen y recuperen su historia.

Y el presidente actual, Antonio Monzó, avanzó que la encuesta realizada en la población sobre hábitos musicales ha revelado que la UMA «no es lo suficiente conocida por toda la población» por lo que anunció «un amplio programa de actuaciones, conciertos y recitales que van a pasar por todos los barrios de Alaquàs» a lo largo de 2022.

La fiesta acabó con la inauguración de una exposición de fotografías antiguas de la sociedad, en la que aparecen las actuaciones más destacadas, material inédito de la «Banda Roja» y la «Banda Blava».

Laura Sena, Levante EMV, 23 de novembre de 2021.

Imatges del grup de Facebook Som Alaquàs