Vols cantar la Carxofa?

VOLS CANTAR LA CARXOFA?

Convidem a participar a tots els xiquets i xiquetes interessats en conèixer i aprendre a cantar El Cant de la Carxofa en les trobades gratuïtes organitzades, un dissabte al mes, a la UMA.

Ara et pots preparar si t’apuntes al procés de selecció dels xiquets i xiquetes que optaran a cantar les Carxofes de 2022.

Si estàs cursant entre segon i sisé de primària (tots dos cursos inclosos) durante el curs escolar 2021 – 2022.

Inscriu-te fins al 17 de juny en:
Unió Musical d’Alaquàs
Av. del Pais Valencià, 9
de dilluns a divendres de 10 a 12 i de 17 a 20
secretaria@musicalalaquas.com / 96151 52 50

Formulari d’inscripció online:
https://forms.gle/51tZTGHuBRY8qpuh7

També podeu accedir al formulari amb aques QR:

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2022-23

Atenent la Resolució de 19 d’abril de 2022, de la direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la cual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, s’indica a continuació el calendari de les profes d’ingrés i accés als ensenyaments professionals del curs acadèmic 2022-2023:

PRIMERA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: del 9 de maig a les 9 hores al 20 de maig a les 15h
  • Publicació llistat definitiu: 27 de maig (LLISTAT ALUMNES ADMESOS CONVOCATORIA JUNY 2022)
  • Realització de les proves: Dimarts 28 de juny a les 9:00 h.
  • Publicació del tribunal: 6 de juny.

SEGONA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: de L’1 de juliol a les 9 hores al 14 de juliol a les 15h
  • Llistes provissionals: 15 de juliol
  • Llistes definitives: 21 de juliol
  • Realització de les proves: de l’1 i 9 de setembre
  • S’informarà amb suficient antelació als alumnes inscrits de la data de la realització de les proves.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

a) La sol·licitud original d’inscripció impresa.

b) Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen

c) En el cas d’alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l’accés als ensenyaments.

d) En el cas d’alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l’ingrés o l’accés.

e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.
La direcció general competent en matèria d’alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d’un mes. Podran entendre’s desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

INFORMACIÓ

Informació Proves  Acceso Junio EP 2022-23

IMPRESOS ASSOCIATAS

Imprés d’inscripció Prova d’Accés EP 2022-23

NORMATIVA

– DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés a estes ensenyances.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
– Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
– Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
– Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
– Resolució de 19 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. (DOGV 9328, 29.04.2022)

Escola d’Estiu de Música i Dansa UMA

OBJECTIUS

L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodologia convencional emprada durant el curs, sent un element característic del treball dedicat a la pràctica col·lectiva, la convivència i la dedicació a l’estudi de l’instrument.

INSCRIPCIÓ
– Omplir el formulari d’inscripció puntxant açi – https://forms.gle/rUHJCXRXwEfM4iCy6 o escanejant el següent codi QR:
– La data màxima per a realitzar l’inscripció és el dia 23 de juny.
– Açi pots descarregar el dossier informatiu – Info Escola Estiu UMA 2022 
QUE FAREM A L’ESCOLA D’ESTIU

– Classes individuals

– Classes col·lectives per nivells.

– Activitats lúdiques i esportives.

– Concerts, Xarrades i exposicions.

– Partitures i materials necessaris.

– Audiovisuals.

– Monitors/es. (24 hores).

– Allotjament en règim de pensió completa.

– Diploma d’assistència.

– Assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

– Autobús.

MODALITATS DE PAGAMENT

Reserva de plaça: ingrés de 50 € en concepte de reserva de plaça, indicant el nom i cognoms de l’alumne, al nº de compte:

“La Caixa” ES53 – 2100 – 1823 – 5702 – 0002 – 7544

 

-Enviar el justificant de pagament de la reserva de plaça a: secretaria@musicalalaquas.com o adjuntar-lo al formulari d’inscripció.

 

                – Import restant:

                -Opció A: Ingrés de la resta de l’import de l’escola d’estiu (250 €, alumnes UMA/275 €, alumnes d’altres centres) abans del        dia 30 de juny de 2022.

                -Opció B: Pagament domiciliat de 30€ mensuals, de març a juny (120 €), i la resta (130 €, alumnes UMA/155 €,
alumnes d’altres centres) abans del dia 30 de juny de 2022 (el pagament seria domiciliat al vostre compte bancari).

 

 -Hi ha que triar una de les opcions (A o B) al omplir el formulari d’inscripció.

 

El període d’inscripció está obert fins el 23 de juny de 2022.

 

Projecte Veus Arrelades

Al finalitzar el passat curs, la Jove Orquestra amb els cors de l’escola van gravar un video de 3 cançons populars del projecte Veus Arrelades.

ste projecte es una selecció del cançoner popular valencià, arranjades per a Orquestra Simfònica i dos veus de cors. Les tres primeres obres treballades, van contar a més amb la col.laboració de 3 cantants vinculats a l’UMA; Bruno Cañamás (cantant del Tio la Careta), Carme Aguado (Jazz Woman) i Xavier de Betera.

Al primer video que vos compartim podeu escoltar Ja ve Cento amb Xavier de Bétera, el cor d’alumnes de l’escola i la Jove Orquestra.

Nom aules Escola UMA

El 18 de Desembre de 2004 la Unió Musical d´Alaquàs va homenatjar a totes les persones que durant s de 50 anys han sigut músics de la Banda Simfònica. Ells són els vertaders protagonistes de la història de la nostra banda i del nostre musical.

Però dins d’ells, cal destacar uns quants noms qu per la seua dedicació o per el seu nivell musical, són uns exemples per a tots nosaltres i en especial un espill on tots els nostres joves (músics i alumnes) puguen mirar-se i seguir un camí semblant.

Per això, el 9 de Juliol de 2005 posàrem el seu nom a les aules d’ensenyament musical i a la pròpia escola autoritzada. Els noms assignats son els següents:

Aula de Música i Moviment: Francisco Serrano i Lino

Aula de Iniciació Musical: Francisco Ferris i Peiró

Aula de Llenguatge Musical: Arturo Parra Martínez

Centre Autoritzat Professional de Música: Vicent Sanchis i Sanz.

Com podeu observar són persones que varen nàixer a Alaquàs i que desgraciadament ja no estan amb nosaltres o que ja estan jubilats i fora de la seua activitat professional.

Estos quatre musics, junt al Mestre Medina, que fa mes de 20 anys que dona nom a la nostra escola de música, romandran per a sempre en la memòria col·lectiva del nostre poble i seran un exemple per a les generacions de nous músics.

Una forta abraçada als seus familiars i un sincer agraïment per tot el bé que estes persones han fet per la Música, per Alaquàs i per el Musical.

Descarrega el tríptic fent clic al següent enllaç.