CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2022-23

Atenent la Resolució de 19 d’abril de 2022, de la direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la cual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, s’indica a continuació el calendari de les profes d’ingrés i accés als ensenyaments professionals del curs acadèmic 2022-2023:

PRIMERA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: del 9 de maig a les 9 hores al 20 de maig a les 15h
  • Publicació llistat definitiu: 27 de maig (LLISTAT ALUMNES ADMESOS CONVOCATORIA JUNY 2022)
  • Realització de les proves: Dimarts 28 de juny a les 9:00 h.
  • Publicació del tribunal: 6 de juny.

SEGONA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: de L’1 de juliol a les 9 hores al 14 de juliol a les 15h
  • Llistes provissionals: 15 de juliol
  • Llistes definitives: 21 de juliol
  • Realització de les proves: de l’1 i 9 de setembre
  • S’informarà amb suficient antelació als alumnes inscrits de la data de la realització de les proves.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

a) La sol·licitud original d’inscripció impresa.

b) Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen

c) En el cas d’alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l’accés als ensenyaments.

d) En el cas d’alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l’ingrés o l’accés.

e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.
La direcció general competent en matèria d’alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d’un mes. Podran entendre’s desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

INFORMACIÓ

Informació Proves  Acceso Junio EP 2022-23

IMPRESOS ASSOCIATAS

Imprés d’inscripció Prova d’Accés EP 2022-23

NORMATIVA

– DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés a estes ensenyances.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
– Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
– Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
– Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
– Resolució de 19 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. (DOGV 9328, 29.04.2022)

Dones i música

Actes al voltant del 8 de març

El proper divendres dia 4 de març a les 18:30h tindrà lloc al hall de l’auditori la inauguració de l’exposició fotogràfica “Dones pioneres en les bandes valencianes”. Aquesta inauguració, coordinada per la FSMCV, dóna impuls al projecte promogut per la Comissió de DONES I BANDES, l’objectiu del qual recau en visibilitzar el paper que tenen i han tingut les dones en la història de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. L’exposició va ser presentada en l’Assemblea General de la FSMCV d’octubre de 2018, coincidint amb la primera edició de la modalitat dels premis Euterpe a la igualtat de gènere en la música. Dones silenciades i oblidades, directores, professores i intèrprets que són reconegudes a través de la labor de la Comissió DONES I BANDES. Un projecte creat per les pròpies dones pioneres que, a causa del canvi social que va ocórrer a l’Espanya dels 80, van començar la història de la inclusió del món femení en les Societats Musicals.

L’exposició recorre tot el territori de la Comunitat Valenciana, vertebrat per les Societats Musicals, perquè puga ser visitada pel major nombre de persones possible. Aquesta exposició és una mostra viva i en constant creixement, per la qual cosa està oberta a l’aportació de material relacionat amb la finalitat de recopilar informació que puga ajudar en l’impuls de la visibilització i l’apoderament de les dones en el món de la música i les Societats Musicals. Per a tal fi, la nostra UMA ha aportat a l’exposició les fotografies de les nostres pioneres.

Durant la inauguració, intervendrà Cristina Fornet Ausina, qui acudirà com a representant del projecte dins de la junta directiva de la FSMCV. 

A continuació, a les 19h a l’Auditori, es retrà homenatge a qui va ser la primera dona en formar part de la nostra banda de música, Sacramento Ferrer i a Emérita Cardona, la primera dona del nostre poble amb estudis musicals superiors, qui ha dedicat tota la seua vida a la composició. Es realitzarà un xicotet concert a càrrec d’Emérita al piano i la soprano Chelo March, homenatjada al 2019.

L’acte finalitzarà amb l’estrena i projecció del documental “Dones i banda” que va ser produït per l’UMA en març de 2020.

Les homenatjades

Escola d’Estiu de Música i Dansa UMA

OBJECTIUS

L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodologia convencional emprada durant el curs, sent un element característic del treball dedicat a la pràctica col·lectiva, la convivència i la dedicació a l’estudi de l’instrument.

INSCRIPCIÓ
– Omplir el formulari d’inscripció puntxant açi – https://forms.gle/rUHJCXRXwEfM4iCy6 o escanejant el següent codi QR:
– La data màxima per a realitzar l’inscripció és el dia 23 de juny.
– Açi pots descarregar el dossier informatiu – Info Escola Estiu UMA 2022 
QUE FAREM A L’ESCOLA D’ESTIU

– Classes individuals

– Classes col·lectives per nivells.

– Activitats lúdiques i esportives.

– Concerts, Xarrades i exposicions.

– Partitures i materials necessaris.

– Audiovisuals.

– Monitors/es. (24 hores).

– Allotjament en règim de pensió completa.

– Diploma d’assistència.

– Assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

– Autobús.

MODALITATS DE PAGAMENT

Reserva de plaça: ingrés de 50 € en concepte de reserva de plaça, indicant el nom i cognoms de l’alumne, al nº de compte:

“La Caixa” ES53 – 2100 – 1823 – 5702 – 0002 – 7544

 

-Enviar el justificant de pagament de la reserva de plaça a: secretaria@musicalalaquas.com o adjuntar-lo al formulari d’inscripció.

 

                – Import restant:

                -Opció A: Ingrés de la resta de l’import de l’escola d’estiu (250 €, alumnes UMA/275 €, alumnes d’altres centres) abans del        dia 30 de juny de 2022.

                -Opció B: Pagament domiciliat de 30€ mensuals, de març a juny (120 €), i la resta (130 €, alumnes UMA/155 €,
alumnes d’altres centres) abans del dia 30 de juny de 2022 (el pagament seria domiciliat al vostre compte bancari).

 

 -Hi ha que triar una de les opcions (A o B) al omplir el formulari d’inscripció.

 

El període d’inscripció está obert fins el 23 de juny de 2022.