CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2022-23

Atenent la Resolució de 19 d’abril de 2022, de la direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la cual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, s’indica a continuació el calendari de les profes d’ingrés i accés als ensenyaments professionals del curs acadèmic 2022-2023:

PRIMERA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: del 9 de maig a les 9 hores al 20 de maig a les 15h
  • Llistes provissionals: 23 de maig
  • Llistes definitives: 27 de maig
  • Realització de les proves: del 6 i 30 de juny
  • S’informarà amb suficient antelació als alumnes inscrits de la data de la realització de les proves.

SEGONA CONVOCATÒRIA

  • Inscripció: de L’1 de juliol a les 9 hores al 14 de juliol a les 15h
  • Llistes provissionals: 15 de juliol
  • Llistes definitives: 21 de juliol
  • Realització de les proves: de l’1 i 9 de setembre
  • S’informarà amb suficient antelació als alumnes inscrits de la data de la realització de les proves.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

a) La sol·licitud original d’inscripció impresa.

b) Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen

c) En el cas d’alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l’accés als ensenyaments.

d) En el cas d’alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l’ingrés o l’accés.

e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d’adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l’administració competent.
La direcció general competent en matèria d’alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d’un mes. Podran entendre’s desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

INFORMACIÓ

Informació Proves  Acceso Junio EP 2022-23

IMPRESOS ASSOCIATAS

Imprés d’inscripció Prova d’Accés EP 2022-23

NORMATIVA

– DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés a estes ensenyances.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
– Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l’accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
– Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
– Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
– Resolució de 19 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. (DOGV 9328, 29.04.2022)