Prova d’accés “Ensenyaments Professinals de Música” curs 2023-24

CALENDARI DE LES PROVES D’INGRÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PER AL CURS 2023-24
SEGONA CONVOCATÒRIA – SETEMBRE 2023:

INSCRIPCIÓ
-Inscripció: Del 3 de juliol a les 09:00 hores fins al 14 de juliol a les 15:00 hores de 2023.

– Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert. (descàrrega imprés d’iscripció)

-Relació de les 3 obres a interpretar 

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS
-DIJOUS 7 DE SETEMBRE A LES 9:00 HORES

-VACANTS PROVISSIONALS CURS 2023-24

-INFORMACIÓN PRUEBA DE ACCESO EEPP 2023-24 – Convocatoria Septiembre

NORMATIVA