Prova d’accés “Ensenyaments Professinals de Música” curs 2023-24

CALENDARI DE LES PROVES D’INGRÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PER AL CURS 2023-24
PRIMERA CONVOCATÒRIA – JUNY 2023:

INSCRIPCIÓ
-Inscripció: Del 8 de maig a les 09:00 hores fins al 19 de maig a les 15:00 hores de 2023.

– Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert. (descàrrega imprés d’iscripció)

-Relació de les 3 obres a interpretar 

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS
-DIVENDRES 23 DE JUNY A LES 9:00 HORES
-LLISTAT PROVISSIONAL D’ADMESOS

SEGONA CONVOCATÒRIA – SETEMBRE 2023:

INSCRIPCIÓ

-Inscripció telemàtica: de l’1 de juliol a les 9:00 h fins el 9 de juliol a les 15:00 h.

– Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert. (descàrrega imprés d’iscripció)

-Relació de les 3 obres a interpretar 

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS -DEL 1 AL 11 DE SETEMBRE:

Amb antelació es publicará a la web del centre la data concreta de les proves.

NORMATIVA